PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Voortgang herinrichting kerkzaal Bethelkerk

Op verzoek van de kerkenraad heeft de werkgroep inrichting kerkzaal Bethelkerk de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor herinrichting van de kerkzaal. Doel van deze herinrichting is onder andere te komen tot een meer flexibel gebruik, bijvoorbeeld door de toepassing van kortere banken. Daarnaast om een meer gemeenschappelijk gevoel te creëren door een halfronde opstelling rondom een liturgisch centrum op een andere plaats in de kerkzaal. En verder om de kerkzaal met bijvoorbeeld andere kleuren een wat meer ‘eigentijdse’ uitstraling te geven. Door de toepassing van bredere gangpaden wordt meer ruimte ervaren. Met het aanpassen en/of vervangen van de beamer en geluidsinstallatie wordt ook de technische ondersteuning in de kerkzaal meer up-to-date. Door de gekozen inrichtingsvorm kan (bij drukbezochte diensten of andere activiteiten) de nevenruimte beter worden betrokken bij de kerkzaal.

Het plan voor herinrichting ziet er als volgt uit:

De kerkenraad heeft eind 2017 in principe ingestemd met dit plan. Vervolgens is het gepresenteerd tijdens een goed bezocht gemeenteberaad. Tijdens deze bijeenkomst is, met de nodige suggesties en aandachtspunten, breed steun uitgesproken voor het plan voor herinrichting van de kerkzaal. Gelet op de uitkomst van het gemeenteberaad heeft de kerkenraad vervolgens definitief besloten tot herinrichting van de kerkzaal.  De werkgroep is erg blij met deze steun en besluitvorming!

De afgelopen weken zijn verschillende groepen gemeenteleden aan de slag gegaan met het meer gedetailleerd uitwerken en verder invullen van onderdelen van het plan: de bouwkundige aspecten incl. elektra en verwarming, de inrichting van de kerkzaal en het liturgisch centrum, een nieuwe beamer en geluidsinstallatie en de toepassing van kleuren en kunst. Aannemers en leveranciers worden benaderd en we onderzoeken in welke periode de uitvoering het beste kan plaatsvinden, om de overlast voor de gemeente zoveel mogelijk te beperken. De komende tijd hoort en leest u meer over de voorbereidingen, uiteraard ook over de planning van de uitvoering. Ondertussen kunt u één van ons altijd benaderen met uw vragen of suggesties.

Leerdam, voorjaar 2018
De werkgroep herinrichting kerkzaal: Armande Breure, Linda van Dam, Janine Sanders, Marrian Dijk, Bram Breure en Erwin Donga.

 
Gemeenteberaad 7 januari 2018

Op verzoek van de kerkenraad heeft de werkgroep inrichting kerkzaal Bethelkerk de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor herinrichting van de kerkzaal. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor herinrichting van de kerkzaal, dat de werkgroep eind 2017 heeft voorgelegd aan de kerkenraad.

Op zondag 7 januari is dit plan gepresenteerd tijdens een goed bezocht gemeenteberaad. Tijdens deze bijeenkomst is het voorstel gepresenteerd. Het voorstel kon op grote instemming rekenen en wordt inmiddels verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

 
Herinrichting kerkzaal Bethelkerk

In april 2017 is op verzoek van de kerkenraad de werkgroep herinrichting kerkzaal Bethelkerk samengesteld. De werkgroep bestaat uit Armande Breure, Linda van Dam, Marrian Dijk, Janine Sanders, Bram Breure en Erwin Donga.

Bij het gebruik van de huidige kerkzaal worden onder andere de volgende verbeterpunten ervaren:
  • De inrichting en daarmee gebruiksmogelijkheden van de kerkzaal zijn onvoldoende flexibel.
  • Het interieur als geheel is gedateerd.
  • De afstand tot het liturgisch centrum en de voorganger is vanuit delen van de kerkzaal groot.
  • De mogelijkheden van ondersteuning middels beeld en geluid zijn verouderd en sluiten onvoldoende aan bij een toenemende variatie aan gebruik van de kerkzaal.
  • De toegang tot de kerkzaal en het middenpad in de kerkzaal zijn (te) smal.
  • De nevenruimte vormt geen integraal onderdeel van de kerkzaal (bij medegebruik bij drukke diensten).
  • De kwaliteit/sfeer/variatiemogelijkheden van de verlichting zijn onvoldoende.
  • De ‘logistiek’ voor en na de dienst is ‘rommelig’.
De werkgroep is gevraagd te onderzoeken welke inrichting het meest ideaal is voor de kerkzaal, daarvoor varianten uit te werken en met voorstellen te komen. Het gaat daarbij om het totale plaatje van uiterlijk en plaats van meubilair, kleurgebruik, ondersteuning van de diensten in de vorm van beeld en geluid, verlichting etc.
 
Plan van aanpak
De werkgroep is begonnen met het opstellen van een plan van aanpak waarin de opdracht van de kerkenraad verder is uitgewerkt (bekijk hier het plan van aanpak). Verder is hierin beschreven welke activiteiten de werkgroep gaat ondernemen en welke planning voor ogen staat. In het plan van aanpak is ook vastgelegd hoe de missie en visie van Kerk aan de Linge uitgangspunt zijn bij het onderzoek naar verbetering van de kerkzaal, oftewel: waarom de (her)inrichting van de kerkzaal belangrijk is voor ons gemeentezijn in leren, vieren, dienen en omzien naar elkaar.
Centraal in het plan van aanpak staan de begrippen communicatie en draagvlak: de werkgroep wil van het begin af aan zoveel mogelijk gemeenteleden betrekken bij het onderzoek en ideeën en suggesties verzamelen, zodat plannen voor herinrichting van de kerkzaal op een zo groot mogelijk draagvlak kunnen rekenen.
 
Ambities en varianten
Als volgende stap is een ambitiedocument opgesteld, waarin de ambities die we nastreven met de herinrichting van de kerkzaal verder zijn uitgewerkt (bekijk hier het ambitiedocument). In het ambitiedocument is ook verslag gedaan van de excursie van de werkgroep naar andere kerken en de input die dit heeft opgeleverd voor het onderzoek naar herinrichting van onze kerkzaal.

Naar aanleiding van de excursie en om gemeenteleden in een nóg eerder stadium dan eerder al de bedoeling was te betrekken bij het onderzoek, is een aantal schetsmatige varianten voor herinrichting van de kerkzaal uitgewerkt (bekijk hieronder de eerste schetsen). In september en oktober is een aantal keren na de dienst voor een ieder gelegenheid geboden om deze in te zien en hierop te reageren.
 
 
Ontwerp en eindadvies
Alle reacties worden betrokken bij de verder uit te werken varianten, die in oktober voor een voorlopige voorkeurskeuze  worden voorgelegd aan de kerkenraad. De te kiezen variant wordt vervolgens uitgewerkt in een programma van eisen en in een concreet, gedetailleerd ontwerp met kostenraming. In de maanden november en december van 2017 wordt het eindvoorstel van de werkgroep ter bespreking en besluitvorming voorgelegd aan de gemeente en de kerkenraad.

 
 

Moderamen
datum en tijdstip 23-08-2018 om 20.00
meer details

Voorgangers zijn voorbijgangers!
datum en tijdstip 02-09-2018 om 14.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief
19 augustus 2018
Wij zijn een Groene Kerk
 
Nieuwe berichten
Herinrichting kerkzaal Bethelkerk
Update werkgroep Duurzaamheid, maart 2018
Project ZWO / watervoorziening Kenia
Programma Vorming en Toerusting 2017-2018
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.