PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Onderzoek samenwerking Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente Onderzoek samenwerking Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente
In juni 2011 is in een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente en het moderamen van de Gereformeerde Kerk (Bethelkerk) het besluit genomen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om in de toekomst nauwer samen te werken.

Over het onderzoek zijn de onderstaande berichten uitgebracht (meest recente bericht staat bovenaan).
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het fusieproces dan kan dat via het mailadres: voorzitter@kerkaandelinge.nl
 
Volgende stap in het fusieproces Volgende stap in het fusieproces
Het fusieproces van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk gaat een volgende fase in: de fase van de besluitvorming. Zowel de verkennende als de uitwerkingsfase zijn inmiddels afgesloten. Nu kunnen besluiten worden genomen.

De wijkkerkenraden van de Hervormde Gemeente en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk informeren op 14 november 2017 tijdens gemeentebijeenkomsten de leden van de (wijk)gemeenten. En vragen wat de leden van de plannen vinden. De leden zijn al eerder op gemeenteavonden geïnformeerd over de voortgang van het fusieproces.

De leden van de Hervormde wijkgemeente Noord en de Gereformeerde Kerk worden van harte uitgenodigd in de Bethelkerk. Vanaf 19:30 uur is er gelegenheid om in te lopen, waarna om 20:00 uur de avond zal starten. De uitnodiging, toelichtende notitie, het beleidsplan en alle werkpakketten zijn hieronder te downloaden.

Uitnodiging gemeenteavond 14 november
Toelichtende notitie gemeenteavond 14 november
Beleidsplan Protestantse Gemeente Leerdam
Plaatselijke Regeling Protestantse Gemeente Leerdam
Werkpakket 1 - Stappenplan
Werkpakket 3 - Hoofdstructuur Gemeente
Werkpakket 5 - Wensexploitatie
Werkpakket 6, 8 en 10 - Financien
Werkpakket 7 - Diaconie
Werkpakket 9 - Geografische indeling
Werkpakket 11 - Kerkordelijke aspecten
Werkpakket 12 - Organisatie & Bestuur
Werkpakket 13 - Gebruik Kerkelijke Gebouwen
Werkpakket 14 - Communicatie
Werkpakket 15 - Geografische grenzen en nieuw ingekomenen
Werkpakket 16 - Administratieve Organisatie
Werkpakket 17 - Financien
 
Fusieproces: terugblik gemeenteavond 17 februari Fusieproces: terugblik gemeenteavond 17 februari
Langs velerlei kanalen bent u als leden van de gemeente uitgenodigd voor de gezamenlijke gemeenteavond van 17 februari in de Pauluskerk over het fusieproces. De opkomst was er dan ook naar: in een overvolle Rehobothzaal presenteerde de stuurgroep fusieproces de resultaten van de verkenning van een eventuele Hervormd - Gereformeerde fusie.

Aansluitend was er voor alle gemeenteleden gelegenheid om te reageren op het voorgenomen besluit van beide kerkenraden (de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk) inzake de stap naar de uitwerkingsfase. In termen van de Kerkorde is dat het “horen van de gemeente” in belangrijke beslissingen.

Diverse gemeenteleden hebben daar gebruik van gemaakt. Namens de kerkenraad danken wij u voor uw reacties en inbreng. De presentatie en het verslag van de avond zijn hieronder opgenomen en vindt u voor wat betreft het deel van Kerk aan de Linge ook in het kerkblad van maart:

Presentatie Gemeenteavond 17 februari 2016
Verslag gemeenteavond Kerk aan de Linge
Verslag gemeenteavond Centrum/Oost en West

De kerkenraad van Kerk aan de Linge heeft op 3 maart vergaderd over de inbreng van de gemeenteleden, de algemene kerkenraad Hervormd vergadert op 17 maart. Als u dit leest zijn dus inmiddels besluiten genomen over het vervolg. Het lijkt er ten tijde van het schrijven van bericht op dat een aantal zaken in de communicatie over het fusieproces onderbelicht zijn gebleven, men name aan Hervormde zijde. Over het vervolg van het fusieproces en de acties die nu worden ondernomen leest u meer in ons volgende
kerkblad of na 17 maart op onze website.
 
Voor vragen en reacties kunt u bellen met Henk van ’t Pad, tel: 848897 of mailen naar voorzitter@kerkaandelinge.nl
Henk van ’t Pad
Harry Quick
4 maart 2016
 
Fusieproces: gezamenlijke gemeenteavond 17 februari 2016 Fusieproces: gezamenlijke gemeenteavond 17 februari 2016
Op woensdag 17 februari 2016 is er een gemeenschappelijke (Hervormd – Gereformeerde) gemeenteavond over het fusieproces. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de voortgang van het fusieproces, uw vragen te beantwoorden maar bovenal om de gemeente te horen over het besluit om een vervolgstap te maken naar de verdere uitwerking van de fusie.

De avond zal worden gehouden in de Pauluskerk. Het programma start om 20.00 uur; inloop is mogelijk (en aanbevolen) vanaf 19.30 uur. Alle belijdende en doopleden van de gemeenten worden hiervoor de komende week persoonlijk uitgenodigd.

Vanaf vrijdag 5 februari staan de uitnodigingen en toelichting daarop, op onze website:
Uitnodiging Gereformeerde Kerk (Bethelkerk)
Uitnodiging Hervormde Gemeente
Toelichting op de uitnodiging Ook de inmiddels door beide fusiepartners goedgekeurde werkpakketten zijn te downloaden.
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het fusieproces dan kan dat via het mailadres: voorzitter@kerkaandelinge.nl
lees meer »
 
Fusieproces & Uitvoering stappenplan - juni 2015 Fusieproces & Uitvoering stappenplan - juni 2015
De kerkenraad van Kerk aan de Linge en de algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente hebben recent ingestemd met het geografisch model van de nieuwe fusiegemeente. Een belangrijke stap in het fusieproces waarover de gemeente dit najaar wordt geïnformeerd, samen met de gemeenteleden van de Hervormde wijken Centrum/Oost en West.

Maar, wat houdt dat model in en wat zijn de gevolgen daarvan? Daarover informeren wij u in dit artikel.
lees meer »
 
Fusieproces & Uitvoering stappenplan - november 2014 Fusieproces & Uitvoering stappenplan - november 2014
Tijdens een gemeenteavond op 24 juni is de gemeente bijgepraat over de voortgang van het fusieproces. Ook is het stappenplan dat daarvoor gevolgd wordt toegelicht door de voorzitters van de kerkenraad.

In de (wijk)kerkenraden van de Gereformeerde Bethelkerk en de Hervormde Gemeente is recent de hoofdstructuur voor de gefuseerde gemeente verder uitgewerkt en vastgesteld.

Klik op Lees meer voor een verdere toelichting en een link naar het stappenplan.
lees meer »
 
Voorgaande berichten Voorgaande berichten
Stappenplan fusieproces; informatieavond 24 juni 2014
De kerkenraad van Kerk aan de Linge heeft ingestemd met het “stappenplan fusieproces”. Het Gereformeerde deel van de kerkenraad heeft het plan vastgesteld en het Hervomde deel heeft een positief advies gegeven aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente. Waarom dat onderscheid en wat betekent het stappenplan eigenlijk? Op 24 juni wordt hierover een informatieavond gehouden voor Kerk aan de Linge, aanvang 20.00 uur in de Bethelkerk. Het stappenplan kunt u hier downloaden.

De instemming met het stappenplan betekent dat Kerk aan de Linge en wijken Centrum/Oost en West van Hervormde Gemeente de komende 2 jaar samen stap voor stap gaan kijken hoe een eventuele fusiegemeente Gereformeerd/Hervomd eruit zou komen te zien. En dat is toch wel een wezenlijke stapt, omdat het nog niet eerder is gebeurd dat we zo’n stap zetten. Het betekent niet dat we dús gaan fuseren, maar wel dat – als de kerkenraden het over 2 jaar eens zijn over de uitkomst – een fusie dan wel aanmerkelijk dichterbij is gekomen! Dáárom is het voor u en jou belangrijk. En daarom roepen wij u en jullie allen op om de komende 2 jaar serieus en betrokken mee te denken, mee te praten en uw mening te geven over het fusieproces. Dat kan bijvoorbeeld door alvast eens te kijken naar het stappenplan: het staat op onze site. Stel er gerust vragen over, per mail (hvantpad@gmail.com) of persoonlijk. Bezoek de gemeenteavonden, die speciaal aan dit thema gewijd zullen worden. De eerste, bestemd voor gemeenteleden van Kerk aan de Linge, is zoals in het begin staat vermeld al op 24 juni. In september volgt de gemeenteavond voor Centrum-Oost en West. En het is de bedoeling dat we de daarop volgende, halfjaarlijkse avonden gemeenschappelijk gaan houden, zodat er ook gelegenheid is voor nadere onderlinge kennismaking.

Op 10 juni trapten de (wijk)kerkenraden al af in een gezamenlijke ambtsdragersvergadering van de Hervormde (wijk)kerkenraden en de Gereformeerde kerk. Daarin markeerden we de start van de uitvoering van het stappenplan. In de tweede helft van 2014 verwachten we de eerste concrete resultaten.

(voor reactie en vragen) Henk van ’t Pad
 Juni 2014


Informatie over het fusieproces
Kerk aan de Linge is sinds 1 januari 2010 een federatie van de Gereformeerde Bethelkerk en de Hervormde wijkgemeente Noord.  Hoewel er volgens de kerkorde van de PKN nog twee kerkenraden zijn, functioneren we in de praktijk als één kerkenraad en vormen we één gemeente: Kerk aan de Linge. De wens is om ook formeel, door een fusie, te komen tot één Protestantse Gemeente Kerk aan de Linge in Leerdam. Een fusie is echter niet zomaar geregeld. Wijkgemeente Noord vormt samen met de twee andere wijkgemeenten, West en Centrum/Oost de Hervormde Gemeente Leerdam; de drie wijken zijn vertegenwoordigd in de Algemene Kerkenraad. Deze Algemene Kerkenraad is, kerkordelijk gezien, het besluitvormde orgaan binnen de Hervormde Gemeente.

Er zijn al geruime tijd gesprekken gaande om te onderzoeken op welke wijze een fusie Hervormd/Gereformeerd tot stand kan komen. De wijkkerkenraden van West en Centrum/Oost hebben ondanks hun bedenkingen en zorgen besloten daarin constructief mee te denken.

Alle (wijk)kerkenraden zijn het er over eens dat bij een fusie de wijkgemeenten hun eigen identiteit moeten kunnen behouden. Dat betekent dat de wijkkerkenraden zelf bepalen hoe zij het gemeenteleven inrichten en hoe hun kerkdiensten vorm en inhoud krijgen. De zeggenschap over de keuze van de voorgangers en de invulling van pastoraat, jeugdwerk en vorming en toerusting,  om maar een paar voorbeelden te noemen, is aan de wijkgemeenten.

Maar daarmee is niet alles gezegd. Naast deze identiteitsvragen zijn er ook de materiele aangelegenheden. Daarbij gaat het om zaken als huisvesting, beheer en onderhoud van gebouwen, ledenadministratie, financieel beheer en bekostiging van de predikantsplaatsen. Elders in het land is daarmee ervaring opgedaan. We moeten kijken wat wij daarvan kunnen leren voor onze Leerdamse situatie. Ook bij de materiele zaken is het uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid en zeggenschap zo veel als mogelijk bij de afzonderlijke wijkgemeenten blijft. Punt van aandacht is de solidariteit; hoe geven we handen en voeten aan de eenheid van de PKN in Leerdam, de onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid, als het uitgangspunt is dat de wijkgemeenten “zelfstandig” zijn.
 
Recent hebben de voorzitters van de verschillende (wijk)kerkenraden een eerste keer gezamenlijk gesproken over een concreet stappenplan voor het vervolg van het fusieproces. Binnenkort is er een tweede gesprek; daarna volgt behandeling in de afzonderlijke (wijk)kerkenraden. Maar daarover volgende keer meer.
 

(voor reactie en vragen) Henk van ’t Pad
 Januari 2014


In deze bijdrage zijn enkele passages overgenomen uit artikelen die de voorzitter van de (Hervormde) Algemene Kerkenraad, Peter Lobbezoo, heeft geschreven voor de Hervormde Kerkbode.


Fusiebesprekingen Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk
Op 7 maart 2013 hebben de leden van de Algemene Kerkenraad (AK) van de Hervormde Gemeente en het moderamen van de Gereformeerde Bethelkerk opnieuw met elkaar gesproken.
Volgens de overeengekomen agenda zou er gesproken moeten worden over het rapport van de commissie Werkgroep Advies Fusie (WAF). De vergadering kreeg echter een ander verloop.
Een aantal leden van de AK heeft aangegeven dat hun vertrouwen in de fusie in de afgelopen periode averij heeft opgelopen. Zij gaven daarbij te kennen dat dat te maken heeft enerzijds met de onderlinge verhoudingen en anderzijds met de onduidelijkheid over financiële consequenties van de beoogde fusie. De wijkgemeenten Centrum-Oost en West hebben verzocht om een time-out in te lassen. Zij willen intern eerst beter uitzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om kerkrentmeesterlijke verantwoordelijkheden bij de (wijk)gemeenten onder te brengen. De gefedereerde wijkgemeente Kerk aan de Linge heeft haar teleurstelling uitgesproken over deze gang van zaken, omdat die een vertraging van de fusie met zich mee brengt.
Er is uiteindelijk afgesproken dat Kerk aan de Linge betrokken zal blijven bij de invulling van de genoemde time-out. Dat betekent dus dat de onderlinge gesprekken, in ieder geval in klein comité, op gang blijven. Daarnaast is besloten dat de beide colleges van diakenen werkafspraken maken over een goede afstemming van de werkzaamheden, met dien verstande dat het diaconale werk van Kerk aan de Linge en van de wijkgemeenten Centrum-Oost en West, voor zover dat mogelijk is, elk op hun eigen wijze uitgevoerd kan worden. Ook de beide colleges van kerkrentmeesters hebben de opdracht gekregen om met elkaar werkafspraken te maken over een aantal praktische zaken, voor zover dat mogelijk is. Zowel over het rapport van de WAF als over de duur van de time-out zijn (nog) geen concrete afspraken gemaakt.

Namens de Algemene Kerkenraad, J.A.W. Verhoeven
Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk, H. van 't Pad

april 2013


Besprekingen fusie - correctie datum
In het eerdere bericht over de voortgang van de fusiebesprekingen staat dat de opdrachtgevers op 17 januari 2013 opnieuw bijeenkomen. Deze datum is gewijzigd in 7 maart 2013.

Algemene kerkenraad Hervormde Gemeente, J.A.W. Verhoeven.
Moderamen Gereformeerde Kerk, H. van ’t Pad.

december 2012


Besprekingen fusie
In aansluiting aan een eerder bericht lijkt het ons goed u te informeren over de voortgang van de fusiebesprekingen. De Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente en het moderamen van de Bethelkerk hebben vorig jaar een werkgroep in het leven geroepen: de Werkgroep Advisering Fusie. Deze werkgroep adviseert dus alleen, de kerkenraden beslissen. Aan deze werkgroep was gevraagd een inventarisatie te maken van de knelpunten en de mogelijkheden inzake een fusie, zo mogelijk met een advies over de beste manier om verdere stappen te zetten in de richting van die fusie.

De werkgroep heeft gesproken met alle (wijk)kerkenraden, en de analyse in een tussenrapport neergelegd. Daarin is op een rij gezet over welke zaken er een besluit genomen zal moeten worden, aangevuld met een advies in welke volgorde het bepaalde beslissingen het beste genomen zouden kunnen worden.

De opdrachtgevers hebben in hun vergadering van 18 november jl. openhartig, uitvoerig, en in een goede toon gesproken over deze tussenrapportage, overigens zonder enig besluit te nemen. We hebben hardop nagedacht over de vraag hoe een toekomstige gefuseerde gemeente bestuurd zou kunnen worden. Er zijn meerdere opties, waarvan voor- en nadelen gewogen moeten worden. De intentie is uiteraard om zoveel mogelijk recht te doen aan de verlangens van alle (wijk)kerkenraden.

Het proces verloopt nu als volgt: eerst krijgen alle (wijk)kerkenraden de gelegenheid om hun mening te vormen over de genoemde tussenrapportage, daarna zullen de opdrachtgevers op 17 januari 2013 opnieuw bijeenkomen. We verwachten dat er zich gaandeweg een zekere consensus zal gaan vormen, zodat we stap voor stap verder kunnen werken. Het is de bedoeling om z.s.m. de gemeenteleden ook inhoudelijk te infomeren over - en te betrekken bij - de voortgang. Op welke wijze we dat doen zullen we ook 17 januari met elkaar bespreken.

Algemene kerkenraad Hervormde Gemeente, J.A.W. Verhoeven
Moderamen Gereformeerde Kerk, H. van 't Pad

november 2012


Voortgang fusieproces
Graag willen wij u door middel van dit bericht informeren over de gang van zaken rondom het voorgenomen fusieproces. Deze berichtgeving is bedoeld voor alle leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Leerdam.

Zoals u weet zijn de Hervormde wijkgemeente Noord en de Gereformeerde Kerk enkele jaren geleden tot een federatie overgegaan: de ‘Protestantse wijkgemeente in wording’ (PwGiw). Die woorden ‘in wording’ geven aan dat het einddoel nog niet is bereikt. Bij een federatie functioneert de wijkgemeente als één geheel, maar met uitzondering van de financiën. Voor een totale eenwording is een fusie nodig. Kerkordelijk kan een wijkgemeente echter niet fuseren. Alleen een fusie met een totale gemeente is mogelijk. Daarom heeft de PwGiw aan de Algemene Kerkenraad (AK) van de Hervormde Gemeente (HG) medewerking gevraagd om te komen tot een fusie, die uitmondt in de vorming van een Protestantse Gemeente Leerdam. In 2010 hebben de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeenten West en Centrum-Oost aangegeven dat zij in principe bereid zijn constructief mee te denken over deze fusie. De beide te fuseren kerkenraden (AK van de HG en kerkenraad van de Bethelkerk) hebben een werkgroep geïnstalleerd die aan de opdrachtgevers advies geeft over de te volgen route. In deze werkgroep zitten afgevaardigden uit alle (wijk)kerkenraden.

In een eerste rapportage heeft de werkgroep de randvoorwaarden opgesteld.
Samengevat:
a. Onderzocht zal worden of een fusie mogelijk is van de gehele Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk.
b. Uitgangspunt is kerkscheuring te voorkomen.
c. De eigen identiteit van de onderscheiden (wijk)gemeenten zal behouden moeten blijven.
d. Onderzocht wordt de wens om de huidige geografische grenzen van de (wijk)gemeenten te behouden.
De opdrachtgevers hebben deze punten als referentiekader aanvaard.

Op 9 januari jl. presenteerde de commissie een tweede adviserend rapport. Hierin zijn acht mogelijke modellen op een rij gezet. Na uitvoerige bespreking door de opdrachtgevers op 18 januari zijn hieruit twee modellen gekozen. Deze twee lijken op dit moment het beste bij de Leerdamse situatie te passen, maar ze vragen wel nadere bestudering. De andere zes mogelijkheden zijn dus vooralsnog even geparkeerd. Aan de adviescommissie is nu gevraagd om alle voor- en nadelen van de beide gekozen opties te onderzoeken, en daarbij speciaal te letten op de gelijkwaardigheid.

Het bovenstaande betekent dat beide kerkenraden volop in gesprek zijn, zoekend naar een weg die voor alle betrokkenen begaanbaar is. Er is nog wel een heel traject te gaan, maar er worden stappen gezet. Het is goed dat u dat weet. Wij vragen uw voorbede voor ons werk.

Algemene kerkenraad Hervormde Gemeente
Voorzitter: ds. J.A.W. Verhoeven
Kerkenraad Gereformeerde Kerk
Voorzitter: H. van ‘t Pad

februari 2012


Installatie Werkgroep
Op 9 juni j.l. kwamen de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente en het moderamen van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (Bethelkerk) hier ter plaatse in vergadering bijeen. Gezamenlijk is toen het besluit genomen een werkgroep te benoemen die zal inventariseren en aftasten welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst nauwer samen te werken. Zoals u weet bestaat er nu al een federatie tussen de Hervormde wijkgemeente Noord en de Bethelkerk, waardoor beiden in de praktijk nagenoeg als één wijkgemeente functioneren: de Protestantse wijkgemeente in wording. Deze wijkgemeente wil graag een laatste stap zetten: een algehele fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk waardoor er een Protestantse Gemeente zou ontstaan. Om dat te bereiken is de medewerking nodig van de Hervormde wijkgemeenten West en Centrum-Oost. Die laatste twee wijken hebben uitgesproken dat zij in principe bereid zijn hierover serieus gesprekken aan te gaan. De werkgroep, die nu is gevormd, heeft nu als taak om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, op een rij te zetten, en te voorzien van commentaar. Wat zijn de voor- en nadelen van elke optie? Welke verlangens en bedenkingen spelen mee, en bij wie? Zijn er financiële randvoorwaarden? Zo ja, hoe moeten die worden vastgesteld? Welke mogelijkheden en begrenzingen stelt de kerkorde van de Protestantse Kerk? Zo zijn er allerlei vragen. De werkgroep gaat deze en andere vragen inventariseren, en doet verslag van haar bevindingen, al dan niet met suggesties of aanbevelingen, aan de gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente en het moderamen van de Gereformeerde Kerk. In die gezamenlijke vergadering ligt de bevoegdheid om besluiten te nemen. Die ligt dus niet bij de werkgroep.
De vier gremia hebben op verzoek elk twee kerkenraadsleden afgevaardigd als lid van de werkgroep. De volgende leden vormen samen de werkgroep: ouderling H. van ’t Pad en ouderling-kerkrentmeester J. den Hartog namens de Bethelkerk, ouderling E.P. Graafland en diaken H. Quick namens wijkgemeente Noord, ouderling H. van Dijk en ouderling C.A. Mandemakers namens wijkgemeente Centrum-Oost, en ouderling J. Keuken en ouderling C.P. Sprado namens wijkgemeente West.
U zult begrijpen dat de installatie van de werkgroep op 9 juni j.l. geen eindpunt is, eerder een begin. We verwachten dat we nog een weg moeten gaan. We willen u onderweg steeds op de hoogte houden van de ontwikkelingen. En we hopen dat de Heere van de kerk ons begaanbare wegen wijst op weg naar Zijn toekomst.

Namens de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente, E.P. Graafland, scriba.
Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk, H. van ’t Pad, scriba.

juni 2011

 
 

Overleg werkgroep Top2000
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11:00 uur
meer details

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
KLIK HIER
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 9 augustus 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.