PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Fusieproces & Uitvoering stappenplan - november 2014 Fusieproces & Uitvoering stappenplan - november 2014
In een vorige uitgave van Kerk aan de Linge hebben we gemeld dat de hoofdstructuur van de nieuwe fusiegemeente is besproken in de kerkenraad. Wat houdt die hoofdstructuur in en wat is de status van de besluiten die tot nu toe genomen zijn. Daarover in dit stukje meer informatie.
 
Zoals bekend werken we via een vastgesteld stappenplan aan de fusie tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk.  De eerste fase van het stappenplan – dit jaar - is vooral inventariserend. In de volgende fase (voorjaar 2015) bespreken we de wensen van de afzonderlijke wijken, afgezet tegen de mogelijkheden (ook financieel). Maar om dat goed te kunnen doen moet eerst duidelijk zijn wat de uitgangspunten zijn voor de gefuseerde gemeente. In het stappenplan was al een eerste aanzet gegeven voor de hoofdstructuur. We hebben die nu iets verder uitgewerkt. Het stappenplan kunt u inzien door middel van deze link.
 
Voor de fusiegemeente gaan we uit van één Protestantse gemeente met drie wijkgemeenten; de huidige wijkgemeenten West en Centrum/Oost en Kerk aan de Linge. We willen zoveel mogelijk taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het niveau van de wijkkerkenraden leggen en laten. Alleen wat strikt noodzakelijk is komt op centraal niveau aan de orde. De wijkgemeenten zijn autonoom als het gaat om identiteit en alles wat daarmee samenhangt. Ook gaan we uit van financiële zelfredzaamheid. Dat wil zeggen dat de wijken middels eigen inkomsten (o.a. vaste vrijwillige bijdrage) zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van de eigen predikantsplaats(en) en pastoraal werkers. Wat daarbij nog wel moet worden geregeld is de onderlinge solidariteit: we zijn ten slotte straks één Protestantse gemeente; de vraag is tot hoever die solidariteit gaat. Die vraag moet in een volgende fase worden beantwoord.
 
Het rechtstreekse gevolg van het uitgangspunt “financiële zelfredzaamheid” is dat er drie wijkraden van Kerkrentmeesters en drie wijkraden van Diakenen komen. Daarmee krijgt iedere wijk zelf verregaande verantwoordelijkheid en zeggenschap over de materiele (Kerkrentmeesters) in immateriële (Diaken) zaken. Ook daar kan en zal uiteraard sprake zijn van onderlinge solidariteit, maar tot hoe ver die reikt zal later aan de orde komen.
 
Dan blijven er ook zaken over die op centraal niveau moeten worden besproken en geregeld. U kunt daarbij denken aan beheer en onderhoud van vastgoed (college van kerkrentmeesters), aan de invulling van de verantwoordelijkheid voor het geheel van de gemeente (algemene kerkenraad) aan het toezien op de naleving van de onderlinge solidariteit en aan het voeren van een financieel beleid gericht op toekomstbestendigheid en continuïteit.
 
Zowel de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk als de algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente is akkoord gegaan met deze uitgangspunten voor de structuur van de fusiegemeente. Maar er zijn nog genoeg vragen te beantwoorden. Om er een paar te noemen: wat wordt de verhouding tussen de wijkkerkenraden en de algemeen kerkenraad, tot hoe ver gaat de zelfredzaamheid van de wijkgemeenten, hoe regelen we de onderlinge solidariteit zo dat zowel recht wordt gedaan aan de eigen identiteit als aan het geheel van de Protestantse gemeente, op welke wijze combineren we de wens van een geografische indeling met de wens om gemeente te zijn voor heel Leerdam. Kortom over de hoofdlijnen is overeenstemming, maar de uitwerking is bepalend voor de vraag hoe de nieuwe gemeente er uiteindelijk zal gaan uitzien.
 
Tot slot, maar niet  onbelangrijk, waarvoor doen we dit nu eigenlijk? Waarom al deze besprekingen en al deze vragen. Die vraag is helder te beantwoorden.  Wij willen als Kerk aan de Linge volwaardig gemeente kunnen zijn; met zeggenschap over identiteit,  financiën enz. Dat is alleen mogelijk als het tot een fusie komt; een fusie Gereformeerd/Hervormd. Daar komt bij dat we landelijk één PKN zijn en waarom zou dat plaatselijk dan niet zo zijn.
 
Henk van ’t Pad
Harry Quick
terug
 
 

Overleg werkgroep Top2000
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11:00 uur
meer details

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
KLIK HIER
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 9 augustus 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.