PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Herinrichting kerkzaal Bethelkerk Herinrichting kerkzaal Bethelkerk
Maandag 29 oktober jl. zijn de langverwachte verbouwing van de kerkzaal van de Bethelkerk gestart. Gedurende ca. 6 weken zijn we op zondagochtend (behalve de reguliere diensten in de Grote Kerk) te gast geweest in de Mariakerk van de Rooms Katholieke Mariaparochie. Ook de kindernevendienst en crèche konden daar plaatsvinden. 

Zondag 23 december is de eerste reguliere (ochtend)dienst dat we de Bethelkerk weer kunnen gebruiken.

Benieuwd hoe de Bethelkerk er na de verbouwing uit ziet? Hieronder alvast een voorproefje!

 

 
 
  Tijdens een gemeenteberaad op 1 juli 2018 zijn de verder uitgewerkte plannen voor herinrichting van de kerkzaal gepresenteerd. De werkgroep heeft het ontwerp gepresenteerd dat is opgesteld voor de herinrichting en heeft laten zien welke kleuren en materialen gebruikt gaan worden. Verder is ingegaan op het financiële overzicht van de herinrichting en op de planning die gevolgd wordt. Na een eerdere positieve reactie op het schetsontwerp, is op het laatste gemeenteberaad ook breed steun uitgesproken voor het uitgewerkte ontwerp. Hierop heeft de kerkenraad in juli 2018 definitief besloten tot uitvoering van de plannen.

Het plan voor herinrichting ziet er als volgt uit:

Het is de bedoeling dat tussen eind oktober en medio december de herinrichting plaatsvindt. In deze periode kunnen geen kerkdiensten worden gehouden in de Bethelkerk en kunnen we daarvoor terecht in de rooms-katholieke parochiekerk aan de Meent.

Op de nieuwsbrief en via de website zullen we regelmatig een update geven over de voortgang van de herinrichting van de kerkzaal.
 
Leerdam, september 2018
De werkgroep herinrichting kerkzaal: Armande Breure, Linda van Dam, Janine Sanders, Marrian Dijk, Bram Breure en Erwin Donga.
 


 
Op verzoek van de kerkenraad heeft de werkgroep inrichting kerkzaal Bethelkerk de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor herinrichting van de kerkzaal. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor herinrichting van de kerkzaal, dat de werkgroep eind 2017 heeft voorgelegd aan de kerkenraad.

Op zondag 7 januari is dit plan gepresenteerd tijdens een goed bezocht gemeenteberaad. Tijdens deze bijeenkomst is het voorstel gepresenteerd. Het voorstel kon op grote instemming rekenen en wordt inmiddels verder uitgewerkt en geconcretiseerd.
 
 
In april 2017 is op verzoek van de kerkenraad de werkgroep herinrichting kerkzaal Bethelkerk samengesteld. De werkgroep bestaat uit Armande Breure, Linda van Dam, Marrian Dijk, Janine Sanders, Bram Breure en Erwin Donga.

Bij het gebruik van de huidige kerkzaal worden onder andere de volgende verbeterpunten ervaren:
  • De inrichting en daarmee gebruiksmogelijkheden van de kerkzaal zijn onvoldoende flexibel.
  • Het interieur als geheel is gedateerd.
  • De afstand tot het liturgisch centrum en de voorganger is vanuit delen van de kerkzaal groot.
  • De mogelijkheden van ondersteuning middels beeld en geluid zijn verouderd en sluiten onvoldoende aan bij een toenemende variatie aan gebruik van de kerkzaal.
  • De toegang tot de kerkzaal en het middenpad in de kerkzaal zijn (te) smal.
  • De nevenruimte vormt geen integraal onderdeel van de kerkzaal (bij medegebruik bij drukke diensten).
  • De kwaliteit/sfeer/variatiemogelijkheden van de verlichting zijn onvoldoende.
  • De ‘logistiek’ voor en na de dienst is ‘rommelig’.
De werkgroep is gevraagd te onderzoeken welke inrichting het meest ideaal is voor de kerkzaal, daarvoor varianten uit te werken en met voorstellen te komen. Het gaat daarbij om het totale plaatje van uiterlijk en plaats van meubilair, kleurgebruik, ondersteuning van de diensten in de vorm van beeld en geluid, verlichting etc.
 
Plan van aanpak
De werkgroep is begonnen met het opstellen van een plan van aanpak waarin de opdracht van de kerkenraad verder is uitgewerkt (bekijk hier het plan van aanpak). Verder is hierin beschreven welke activiteiten de werkgroep gaat ondernemen en welke planning voor ogen staat. In het plan van aanpak is ook vastgelegd hoe de missie en visie van Kerk aan de Linge uitgangspunt zijn bij het onderzoek naar verbetering van de kerkzaal, oftewel: waarom de (her)inrichting van de kerkzaal belangrijk is voor ons gemeentezijn in leren, vieren, dienen en omzien naar elkaar.
Centraal in het plan van aanpak staan de begrippen communicatie en draagvlak: de werkgroep wil van het begin af aan zoveel mogelijk gemeenteleden betrekken bij het onderzoek en ideeën en suggesties verzamelen, zodat plannen voor herinrichting van de kerkzaal op een zo groot mogelijk draagvlak kunnen rekenen.
 
Ambities en varianten
Als volgende stap is een ambitiedocument opgesteld, waarin de ambities die we nastreven met de herinrichting van de kerkzaal verder zijn uitgewerkt (bekijk hier het ambitiedocument). In het ambitiedocument is ook verslag gedaan van de excursie van de werkgroep naar andere kerken en de input die dit heeft opgeleverd voor het onderzoek naar herinrichting van onze kerkzaal.

Naar aanleiding van de excursie en om gemeenteleden in een nóg eerder stadium dan eerder al de bedoeling was te betrekken bij het onderzoek, is een aantal schetsmatige varianten voor herinrichting van de kerkzaal uitgewerkt (bekijk hieronder de eerste schetsen). In september en oktober is een aantal keren na de dienst voor een ieder gelegenheid geboden om deze in te zien en hierop te reageren.
 
 
Ontwerp en eindadvies
Alle reacties worden betrokken bij de verder uit te werken varianten, die in oktober voor een voorlopige voorkeurskeuze  worden voorgelegd aan de kerkenraad. De te kiezen variant wordt vervolgens uitgewerkt in een programma van eisen en in een concreet, gedetailleerd ontwerp met kostenraming. In de maanden november en december van 2017 wordt het eindvoorstel van de werkgroep ter bespreking en besluitvorming voorgelegd aan de gemeente en de kerkenraad.
terug
 
 

Overleg werkgroep Top2000
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11:00 uur
meer details

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
KLIK HIER
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 9 augustus 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.