PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Bevestiging en intrede ds. Ben Heijting Bevestiging en intrede ds. Ben Heijting

 Orde van dienst

voor de kerkdienst op zondag 30 januari 2011
om 14.30 uur in de Grote Kerk te Leerdam

Vierde zondag na Epifanie


Jan Leeuwenburgh (Schoonhoven), standvastig doch lichtvoetig

In deze dienst wordt ds. Ben Heijting als predikant verbonden
aan wijkgemeente Noord van de Hervormde Gemeente Leerdam
en doet hij intrede in de Protestantse (wijk)Gemeente in wording.

Welkom door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Aanvangslied: Psalm 93

Stil gebed
Bemoediging en begroeting, woord op de drempel van de dienst
Kyrie: Gebed om ontferming voor de nood van de wereld

Gloria (koorzang): Psalm 100 (John Dowland)

VERBINTENIS

Gebed om de Heilige Geest

Lied: Gezang 242: 1,3 en 6

Zegen

Lied: ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’ Tussentijds 113  

DIENST VAN HET WOORD - INTREDE

Vredegroet
Vg.       De vrede van de Heer zij altijd met u.
g.         En met uw geest
wenst elkaar de vrede
De vrede van Crhistus voor u, jou.

De Dordtse gemeente heeft mij geprikkeld tot standvastigheid en geleerd daar lichtvoetig mee om te gaan. In het bijzonder de oecumenische vieringen met Pater Bouke Halma o.Carm. kregen iets lichtvoetigs als het moment daar was om elkaar de vrede van God toe te wensen. Elkaar aankijken en gewoon tegen elkaar zeggen dat je die ander de vrede van God toewenst, en dat je elkaar wilt zien in het licht van Gods barmhartigheid.

Gebed bij de opening van de Heilige Schriften
Almachtige God die tegelijk het eigene van ieder mensenkind respecteert, die toch alleen daar wonen kan en wil waar een mens u binnenlaat. Wonderlijk Here God dat U bescheiden, niet opdringerig, standvastig en lichtvoetig onze aandacht vraagt. Wij bidden U, dat wij ons hart niet afsluiten voor U, omdat ons hart er op is ingericht ook uw eigen huis te zijn, woonplaats van uw geest, instrument van uw wil. Dat wij dan uw stem vernemen en antwoord geven met onze stem, met onze handen, met ons leven. Amen.

lied met de kinderen: Zoek eerst het Koninkrijk van God (Evangelische liedbundel 58)

Gesprek met de kinderen
Hebben jullie dat beeldje gezien? Lijk ik daarop? Nee he! Of zou ik hier zo worden van de Leerdammer kaas en wijn uit Leerdams kristal?
Wat is er standvastig aan mij? Uiterlijk, toga
Wat is er lichtvoetig aan mij? Volgens anderen zit dat vooral aan de binnenkant.
Het evangelie vraagt niet dat wij standbeelden van waarheid zijn. Lichtvoetig het evangelie leven zonder ook zweverig te worden. Zullen we het eens even proberen…

Schriftlezing: I Korintiërs 2

Lied: Gezang 170: 1 c, 2 a ,3 c, 4 a

Schriftlezing: Matteüs 5, 1-12 door Jeannette van der Vlies

Cantorij: Cantate 111, Was mein Got twill, das gescheh allzeit, J.S. Bach

Preek, titel: SWOT

Lied: Psalm 107: 1 en 4

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
De gemeente stemt zingend met de voorbeden in (3x) na de woorden:
        Vg.       Zo bidden wij U allen samen
        G.        HEER ONZE HEER
                    WIJ BIDDEN U: VERHOOR ONS!

De inzameling van de gaven

Slotlied: Zolang wij ademhalen: 1c, 2a, 3c, 4a (Tussentijds 175)

Uitzending en zegen
g.         AMEN

Dankwoord
Ik dank alle vrijwilligers van de gemeente alhier voor hun zorg om vandaag alles goed te laten verlopen. U dacht misschien even, ‘de Filistijnen over ons’ toen de aanmeldingen binnen bleven komen. Maar wij allen waarderen de gastvrijheid zeer! Ook een woord van dank aan allen die in de dienst een taak hadden: organist, cantorij, kerkenraadsleden, voorlezer, liturgische bloemschikker, koster, leiding kindernevendienst, RS/SF, collega Jeroen Tiggelman die met alle spanningen rond de uitbreiding van zijn gezin gelijk aangaf de dienst van verbintenis te willen leiden.


Tekst van de preek

Gemeente,
‘Hoge verwachtingen’, zei de voorzitter van de kerkenraad, terwijl hij mij met twinkelende ogen recht aankeek. Wijkgemeente Noord, of liever, Protestantse wijkgemeente i.w. van Leerdam, ik dank u hartelijk voor het vertrouwen dat u in mij stelt. We zijn niet over één nacht ijs gegaan en er groeide vanaf het begin met de beroepingscommissie iets moois. Toch blijft het een grote stap voor u, voor mij en voor ons gezin. Leerdam is de vierde gemeente waaraan ik als predikant verbonden ben, sinds Oude Wetering in mei 1989. Willijanneke en ik kunnen dus zeggen dat we ervaring hebben opgedaan met verandering van woon- en werkplaats. Echt wennen doet het niet, daarbij hebben we nu te maken met het fenomeen zonen met meningen en gevoelens. Een gevleugelde uitspraak die het samenvat is van een ouderling in Terneuzen: ‘gevoelens komen te paard’. Dat wil zeggen, het verhuizen van gevoelens gaat niet zo snel als het in- en uitpakken van verhuisdozen. 
          Ik begin geïnspireerd en wil met u een goede start maken. Daarvoor heb ik een motto: ‘Gemeente u krijgt geen schaap met 5 poten. U krijgt wel een SWOT met vier poten.’ Het spreekwoordelijke schaap is in de kerk uit advertenties voor dominees genoeg bekend. Minder bekend is de SWOT-dominee met vier poten. Wie kent deze viervoeter-dominee? In het bedrijfsleven, op scholen (bij het vak M&O) is het al jaren een vertrouwd huisdier. SWOT staat voor Strength, Weakness, Opportunities & Threats ofwel sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Een model dus waardoor je let op waar je sterk in bent, wat beter kan, waar je groeikansen liggen en wat misschien je valkuil is. Als SWOT een dier is met vier poten dan heeft het dus één sterke poot, één zwak onvolgroeide poot, waardoor het scheef loopt. Het heeft verder één poot waarmee het geregeld door een aanval of een tackle onderuit is gegaan. En tenslotte heeft een poot die volop in ontwikkeling is.
          Als SWOTTEN modern is, dan was Paulus zijn tijd ver vooruit. Wat doet hij anders in deze brief dan SWOTTEN? Als je hoort dat hij zegt: Dat is sterk van jullie, dat jullie in die turbulente havenstad je richten op de liefde en het leven van onze Heer en de wijsheid van God in Hem. Maar het is zwak als jullie van het geloof in Jezus een religieuze wedstrijd maken: ‘stem op mij, ik ben de beste gelovige. Met mijn vermogen om in tongen te spreken, of te profeteren.’ Let op gevaren van buitenaf waar jullie je tegen moeten beschermen. In de gemeente van de Heer gaat het om vrijheid en gelijkheid. Rijkeren mogen zich niet ten koste van de armeren in de gemeente breed manifesteren. In de kerk geldt een andere status dan waarmee je in de wereld aanzien verschaft. Nadat Paulus zes hoofdstukken lang (5-11) gewaarschuwd heeft voor valkuilen die een gemeente tackelen, eindigt hij met drie hoofdstukken waarin hij de kansen die de gemeente heeft bejubelt. Goede regels heb je nodig om elkaar lief te hebben met al je hebben en houden. De kerk is uniek als plaats waar mensen leven met de opstanding en met hoop op een leven bij God.
          Het SWOTTEN van Paulus inspireert mij om met u nog even door te SWOTTEN over ons. Als het gaat om mijzelf: Mijn sterke poot is, zo wordt gezegd, is het doceren, met een ‘c’. Dat is helemaal niet erg of eng! Voor onderwijs, niet alleen in de kerk maar ook daarbuiten, keert respect terug. De roep in de maatschappij om de veelgeplaagde vakleerkracht wordt alsmaar luider. De tijden dat een docent, die iets te vertellen heeft, niet meer voor het bord mag staan lijken voorbij. Ook in de kerk zijn we aan het opkrabbelen van een uitholling van catechese. Er is ook nieuwsgierigheid bij allerlei mensen naar wat wij hier doen. Er valt veel te leren en nieuwe inzichten krijgen is spannend, met ontdekkersvreugde. Dat houdt je geloof soepel en lichtvoetig. Christendom is een doorgeefreligie. Hoe zullen wij bestaan als wij onze kinderen van jongs af aan niet meer inwijden in de bijbelse verhalen, in kernbegrippen van geloven of – zoals Paulus zegt - in het mysterie van het geloof. Het mooie is dat hij er vervolgens niet mysterieus over doet maar glashelder toelicht hoe Gods wijsheid te volgen is als je Gods goedheid aanvaardt. Wie heeft ons wijsgemaakt dat we in de kerk ons verstand niet mogen gebruiken? Met ons verstand kunnen wij het geheim van Gods aanwezigheid of bestaan niet doorgronden. Dat gaat onze pet te boven. Ik heb mijn verstand nodig om schatbewaarder van de Schriften te zijn en onze geloofstraditie te koppelen aan de moderne mens die ik ook ben. Maar het is als met het Rijksmuseum: wat daar voor moois wordt bewaard, is van ons allemaal. En als dominee moet ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de schat voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk wordt gemaakt, en dat alles kan worden gedeeld.  
         
Mijn zwakke poot, datgene waar ik aan mank ga, is het doseren met een ‘s’. Mijn collega Bert de Wit heeft vorige week een gedenkwaardige toespraak gehouden waarin hij vakkundig het verband van mijn zwakke poot afhaalde en toonde dat ik in mijn enthousiasme gids te zijn, of schatgraver niet altijd in de gaten heb of u mij volgt. Ik ga ik uit van uw en jouw onverdeelde aandacht. Maar heb vooral de moed mij op de schouder te tikken als ik te hard voor u ga.
          Dan is er de bedreigde poot die tackles te verduren krijgt. Mensen die geloven en daar voor staan worden met regelmaat getackeld. Soms zie je het aankomen, maar soms gemeen van achteren. Het is waarlijk geen sinecure in onze cultuur staande te blijven in het geloof. Het is wintertijd, laat de kerk vooral een plaats zijn waar u bemoedigd wordt te geloven, te hopen en lief te hebben. Hopelijk helpt een kerkdienst u weer overeind en ben je als gemeente een team waarin je elkaar overeind helpt. Ook als modern mens blijf je niet te staan zonder traditie. 
          Tenslotte aandacht voor de poot die groeit: tegen alle prognoses en analyses in (Motivaction) zie ik kansen voor het zonder dwang, open en vrijmoedig delen van de rijkdom van ons geloof en christelijke traditie. Op grond waarvan? Omdat de kracht van de kerk niet een leer is, maar een persoon. Laten wij voorzichtig zijn met somberen over de toekomst van de kerk. Zij is namelijk van de Heer en niet gebaseerd op onze strategie maar op zijn wijsheid. Laten we de lichtvoetigheid van het Evangelie vieren. Die moed put ik uit de SWOT van Paulus. In zijn brief aan de Korintiërs toont hij – eigentijds - een SWOT van zichzelf die hij verbindt met het geloof in God. Zonder omwegen verklaart hij de gemeente wat zijn zwakke poot is: fysiek zwak, bang om te falen en onzeker over zijn communicatie. Paulus schetst hier een te somber beeld van zichzelf. Anderen spreken in ieder geval positiever over hem. Vast staat dat hij zijn joodse traditie door en door kent, dat hij alles weet van het denken in de oudheid, dat hij retorisch begaafd is en dat niemand zoveel en diepzinnig geschreven heeft over de universele betekenis van het leven en het werk van Jezus van Nazareth. Waarom onderstreept hij dan die zwakke kant? Hij schrijft zo omdat hij retorisch tot de slotsom wil komen dat - als het gaat om wijsheid en kennis waar de wereld beter van wordt - wij mensen niet blind moeten varen op onze eigen wijsheden en filosofieën. Wat zie je als de wijsheid van de machthebbers van deze wereld, de keizers van toen, de Ben Ali’s van vandaag bij elkaar optelt? Wat is het eindresultaat van alles wat in onze mensenharten omhoog borrelt? Een doodlopende weg van kruisen van onrecht. Wie een greintje van Gods wijsheid kent  haalt het niet in zijn hoofd een vrouw die opkomt voor vrijheid op te hangen, liefhebbende jongeren te stenigen!
          Gemeente, laten wij vertrouwen dat God in Christus zij hemelse voet op aarde heeft gezet. Geen stampende voet die mensen onder de voet loopt. Het is een been, een voet die behoedzaam zich in de geschiedenis voort beweegt, dan hier, dan daar mensen motiveert mee te bewegen, uitgroeiend tot een stoet van allen die door Jezus worden zalig gesproken. Door heel de bijbel heen horen we dat mensen macht baseren op stampende voeten van ruiters en paarden, geweld en overmacht ten koste van zwakkeren. En we horen van die tegenbeweging van mensen die vertrouwen op een God die opkomt voor de verdrukte en de zwakke. In Jezus is deze tegenbeweging vlees en bloed geworden. En de beweging die uit hem voorkomt, op Hem bouwt is geroepen in de wereld die geïnspireerde tegenbeweging, die contrastbeweging te blijven die ze vanaf het begin is geweest. Dat gaat niet zonder strijd. Want ze staat bloot aan bedreiging. De kerk gaat soms pijnlijk onderuit. Paulus bespreekt in de brief bedreigingen: verdeeldheid als gevolg van religieuze pronkerij, ook persoonlijke aanvallen. 
          Wie is geraakt door Gods bekommernis om deze wereld kan zich niet meer afwenden van de persoon die ons bindt en boeit: Jezus Christus, zijn prediking van Gods komend koningschap, zijn kruis en zijn opstanding. Moge Hij ons samen brengen en samen houden. Standvastig zonder te verstenen en lichtvoetig zonder zweverig te doen. Amen.

terug
 
 

Overleg werkgroep Top2000
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11:00 uur
meer details

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
KLIK HIER
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 9 augustus 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.