PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Beroepingswerk Bethelkerk Beroepingswerk Bethelkerk

In de per 1 januari 2012 ontstane predikantsvacature in de Bethelkerk is op 28 februari 2013 een beroep uitgebracht op ds. Johan van den Berg. De intrede- en bevestigingsdienst vond plaats op zondag 16 juni 2013 om 15.00 uur plaats in de Bethelkerk.

Over het beroepingswerk zijn de onderstaande berichten uitgebracht (meest recente bericht staat bovenaan).


Komst ds. Johan van den Berg
Het is bijna zover, ds. Johan van den Berg wordt binnenkort aan onze gemeente verbonden. Met dankbaarheid zien wij uit naar dit moment. Zeker ook vanwege de gezondheidssituatie rondom zijn vrouw Gerlinde, die inmiddels thuis haar revalidatie kan vervolgen.

Op zondag 9 juni kunt u na de ochtenddienst in de Bethelkerk kennismaken van ds. Johan van den Berg. De intrededienst op zondag 16 juni wordt geleid door ds. Ben Heijting en vindt om 15.00 uur plaats in de Bethelkerk.

13 mei 2013


Beroep ds. Johan van den Berg
Op voordracht van de beroepingscommissie en na instemming van het gemeenteberaad hebben de voorzitter van de beroepingscommissie Elsbeth de Jong en de voorzitter van de kerkenraad Henk van't Pad op donderdag 28 februari 2013 de beroepingsbrief aan ds. Johan van den Berg overhandigd. Op 1 maart berichtte ds. Johan van den Berg dat hij het beroep heeft aangenomen. De bevestigingsdienst vindt naar verwachting op zondag 16 juni 2013 plaats in de Bethelkerk.

4 maart 2013


Beroep ds. J. van den Berg
In verband met de gezondheidssituatie van de vrouw van ds. Johan van den Berg is in onderling overleg besloten enige tijd te wachten met het uit brengen van het beroep. De bevestigingsdienst kan naar verwachting medio juni 2013 plaatsvinden.

25 januari 2013


Gemeenteberaad 23 december 2012
Op zondag 23 december heeft er een gemeenteraad plaatsgevonden over de voordracht van de beroepingscommissie in de predikantsvacature in de Bethelkerk. De kerkenraad heeft het advies van de commissie overgenomen en heeft het advies voorgelegd aan de gemeente.

Tijdens het gemeenteberaad heeft de beroepingscommissie haar werkwijze en voordracht toegelicht. De gemeente bedankte de commissie voor haar zorgvuldige en toch snelle werk en besloot de kerkenraad de opdracht te geven een beroep op ds. J. (Johan) van den Berg uit Ameide (woonachtig in Schoonrewoerd) uit te brengen. Dit beroep zal de komende dagen worden uitgebracht, waarna ds. Van den Berg 3 weken de tijd heeft om een besluit te nemen over het beroep.

24 december 2012


Beroepingswerk
De beroepingscommissie heeft een advies uitgebracht over een te beroepen predikant. De kerkenraad heeft dat advies op 13 december overgenomen en wil het nu voorleggen aan de gemeente. Aansluitend aan de morgendienst van 23 december, volgende week zondag in de Bethelkerk, is er een gemeenteberaad. U krijgt daarvoor nog een aparte uitnodiging (bijlage bij Kerk aan de Linge).

14 december 2012


Geen nieuws
Iemand zei eens: als je geen nieuws te melden hebt, dan is het goed om dat te melden. Daarom een tussentijds bericht van de beroepingscommissie. Zoals u al begrijpt: er zijn geen nieuwe ontwikkelingen aan u mee te delen. Maar u kunt er van verzekerd zijn dat er door de leden van de beroepingscommissie hard wordt gewerkt. Er worden diensten bijgewoond en gesprekken gevoerd. We hopen dat deze inspanningen vrucht af mogen werpen.

Oktober 2012


Bericht van de beroepingscommissie
Ondanks de vakantieperiode hebben we als beroepingscommissie niet helemaal stilgezeten. Hierbij een kort verslag van de stand van zaken van dit moment. Eind mei heeft een afvaardiging van de beroepingscommissie een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van het mobiliteitscentrum van de PKN te Utrecht. In dit gesprek hebben we uiteengezet wat voor gemeente we zijn en welke predikant bij onze gemeente zou passen. Dit heeft geleid tot een advieslijst van het mobiliteitscentrum met daarop een aantal namen van predikanten. Daarnaast hebben enkele gemeenteleden namen ingeleverd. Waarvoor onze hartelijke dank.

Begin juli zijn we weer bij elkaar geweest en hebben we de genoemde namen langs de profielschets gelegd. Dit heeft geleid tot een lijstje namen van predikanten die voldoen aan de uitgangspunten van de profielschets. Voor we werkelijk ‘op pad’ gaan, hebben we aan deze mensen gevraagd of ze een verandering van werkkring overwegen. Deze vraag leverde een aantal positieve reacties op. Daarmee gaan we nu aan de slag. Dat betekent diensten bijwonen en gesprekken voeren.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, dan hoort u dat zeker van ons.

Augustus 2012


Een eerste bericht van de beroepingscommissie
In het vorige bericht kon u van de kerkenraad lezen over de samenstelling van de beroepingscommissie die op zoek gaat naar een nieuwe predikant als opvolger van ds. Jeroen Tiggelman. Ook werd een samenvatting van de profielschets gegeven.

Op 27 april jl. zijn we als beroepingscommissie geïnstalleerd, zoals dat zo mooi heet. De voorzitter van de kerkenraad, Henk van ’t Pad heeft een toelichting gegeven op het profiel voor de nieuwe predikant. Aan de hand hiervan is de definitieve profielschets, met instemming van de kerkenraad, vastgesteld.
Onze eerste vergadering stond verder in het teken van een nadere kennismaking met elkaar. Ook zijn er eerste werkafspraken gemaakt.
Vanuit het dienstencentrum van de PKN is er een handleiding die ons handvatten biedt bij het beroepingswerk. In deze handleiding worden tevens enkele verplichte acties aangegeven. Onder andere gaat het hier om het opvragen van een advieslijst met namen van te beroepen predikanten. Daarnaast is er de plicht om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden om namen van kandidaten onder onze aandacht te brengen. Wij vinden dit een goede gewoonte en maken dan ook graag van deze mogelijkheid gebruik.
Mocht u namen van geschikte kandidaten willen noemen, dan nodigen we u daartoe van harte uit. Uitgangspunt daarbij is de profielschets (zie hieronder). U kunt een voordracht met een korte toelichting per mail sturen naar beroepingscommissiebethelkerk@gmail.com. Beschikt u niet over mail, dan kunnen reacties ingeleverd worden bij Elsbeth de Jong-Verweij, Violierlaan 62, 4143 VE te Leerdam.

We hopen u in de komende tijd met regelmaat te informeren over de voortgang van het beroepingswerk. Hierbij gaat het om het proces; over kandidaten kunnen we geen informatie geven vanwege onze geheimhoudingsplicht en de privacy van de kandidaten. 

Profielschets predikant (m/v) Protestantse (wijk)Gemeente in wording te Leerdam
Op 1 januari 2010 zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde wijkgemeente Noord in Leerdam een federatie aangegaan onder de naam 'Protestantse (wijk)Gemeente in wording te Leerdam'. De federatie is een tussenstap op weg naar fusie.
De nieuwe predikant vormt samen met de predikant en de pastoraal werker van de Hervormde wijkgemeente Noord een team.
We zoeken:

 • een predikant voor 0,7 fte die bij voorkeur een Gereformeerde achtergrond heeft
 • iemand die ervaring heeft als gemeentepredikant
 • een warme persoonlijkheid die prioriteit geeft aan het pastoraat
 • een teamwerker die initiatieven ontplooit op het gebied van jeugdwerk en vorming & toerusting
 • een voorganger die de gemeente in een aansprekende en verzorgde eredienst weet te inspireren (15 tot 20 diensten per jaar)
 • een predikant die voornemens is om in Leerdam te komen wonen (een pastorie is beschikbaar)

Voor onze nieuwe predikant vinden we de volgende competenties belangrijk: betrouwbaar, empatisch, verbindend, toegewijd, initiatiefrijk, enthousiasmerend, in staat tot reflectie op het eigen werk en functioneren.

Wij vormen:

 • een rijk geschakeerde gemeente in het Groene Hart van Nederland
 • een gemeenschap die grote waarde hecht aan omzien naar elkaar
 • een kerk die ruimte geven aan elkaar belangrijk vindt
 • een gemeenschap die werkt aan gemeenteopbouw

De beroepingscommissie

mei 2012


Beroepingscommissie
De kerkenraad heeft een beroepingscommissie ingesteld om een nieuwe predikant als opvolger van ds. Jeroen Tiggelman te zoeken. De commissie bestaat uit: Elsbeth de Jong-Verweij (voorzitter), Lennard van Buren, Joop van Gent, David Golverdingen, Jaap den Hartog, Mirande Kaasschieter-Hoogeweij, Ineke van Klaveren, Anja Mourik, Henk Mulder, Johan de Visser en Jeannette van der Vlies.

Op vrijdag 27 april is de commissie officieel geïnstalleerd. Met de commissie is afgesproken dat er regelmatig van de voortgang van de werkzaamheden verslag zal worden gedaan in de kerkbladen.

De belangrijkste aandachtspunten die de commissie heeft meegekregen zijn:
- we zoeken een predikant voor 70%
- in eerste instantie gaan we uit van een gereformeerde achtergrond
- de nadruk zal komen te liggen op het pastoraat
- het aantal zondagse erediensten voor de nieuwe predikant zal beperkt zijn
   (ca. 15 per jaar).

De commissie beschikt over een eigen e-mailadres: beroepingscommissiebethelkerk@gmail.com.

mei 2012


Uitkomst gemeenteberaad 4 maart vacature predikant
De kerkenraad sprak op 16 februari 2012 over de predikantsvacature in de Bethelkerk zoals die na het vertrek van ds. Jeroen Tiggelman is ontstaan. In de vergadering zijn alle mogelijkheden met voors en tegens op een rij gezet en kon de kerkenraad een voorlopig besluit nemen.

Op 4 maart is dit voorlopig besluit gepresenteerd aan de gemeente in het gemeenteberaad. In de presentatie kwamen aan bod: de financiële positie van de Bethelkerk, de stand van zaken in de federatie tussen de Gereformeerde Bethelkerk en de Hervormde wijkgemeente Noord en de voortgang rondom de werkgroep die adviseert over de fusie tussen de Gereformeerde Bethelkerk en de Hervormde Gemeente Leerdam, de prioriteiten voor de nieuw te beroepen predikant en de voor- en nadelen van het beroepen van een predikant en het aanstellen van een kerkelijk werker.

Dit alles als inleiding op het voorlopig besluit van de kerkenraad:

 • Beroep een predikant
 • Deeltijdinvulling voor de predikant van 70%
 • Bij voorkeur een Gereformeerde achtergrond
 • Persoonlijkheid is belangrijker dan afkomst
 • Het accent van zijn/haar werkzaamheden ligt op het gebied van het pastoraat, van het jeugdwerk en van vorming en toerusting
 • Hij/zij moet goed passen in het huidige predikantenteam

Na een aantal vragen en opmerkingen van gemeenteleden (o.a. over de rol van de nieuwe predikant in erediensten, het beleidsplan van onze gemeente, de gereformeerde achtergrond en het fusieproces) nam het gemeenteberaad het voorlopig besluit over met een applaus.

In de kerkenraadsvergadering van 22 maart zal de kerkenraad met het resultaat van dit gemeenteberaad een definitief besluit nemen. Vervolgens wordt er een profielschets gemaakt, waarna een beroepingscommissie zal worden gevormd.

maart 2012

terug
 
 

Overleg werkgroep Top2000
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11:00 uur
meer details

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
KLIK HIER
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 9 augustus 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.