PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
ANBI Gereformeerde Kerk Leerdam ANBI Gereformeerde Kerk Leerdam
Algemene gegevens de Gereformeerde Kerk Leerdam (Bethelkerk) behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: De Gereformeerde Kerk Leerdam
RSIN/Fiscaal nummer: 002 522 007 (oud)
  825 802 787 (Protestantse Gemeente Leerdam)
Website adres: http://www.kerkaandelinge.nl
E-mail: scriba@kerkaandelinge.nl
Adres Kerkelijk bureau: De Waterloop 27
Postcode: 4141 JV
Plaats: Leerdam
Postadres: De Baronie 16
Postcode: 4151 CS
Plaats: Acquoy
 
De Gereformeerd Kerk te Leerdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De Gereformeerde Kerk Leerdam is gefedereerd met wijkgemeente Noord van de Hervormde Gemeente in Leerdam en treed naar buiten als “Kerk aan de Linge”.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk Leerdam.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Onze missie:
Kerk aan de Linge is een open (protestants) christelijke geloofsgemeenschap in de traditie van de PKN die in verbondenheid met God en haar leden ernaar streeft dat mensen zich in allereerste instantie veilig voelen: je mag zijn wie je bent. Met zekerheden, maar ook met vragen en twijfels.

Vanuit deze veilige basis ontmoeten we elkaar en zoeken we samen naar de ontmoeting met God waarbij de eredienst op zondag een belangrijke plaatst inneemt.

Onze visie:
Deze missie willen wij zo concreet mogelijk invullen. Ons gemeentezijn krijgt vorm rondom het kernwoord ontmoeten. Daarin liggen de Bijbelse principes: vieren, leren, dienen en omzien besloten. Deze principes zijn de kaders waaruit we inspirerend, ootmoedig en barmhartig de ander binnen en buiten de kerk tegemoet willen treden. Gastvrij naar buiten, middenin de samenleving en met oog voor dat wat er in de wereld gebeurt.

Vanuit de vele groepen (die elk hun eigen specifieke taak en doel hebben) streven wij ernaar om luisterend en dienend ons christelijk geloof handen en voeten te geven. Hierbij is de onderlinge samenwerking een bindende factor.

Bovenstaande is alleen mogelijk wanneer we leven uit het vertrouwen dat God ons zal leiden en vasthouden door zijn Heilige Geest.

Langs de lijnen van leren, vieren, dienen en omzien worden kerkdiensten en diverse activiteiten georganiseerd.

Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  Begroting Rekening Rekening
  2018 2018 2017

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen € 1.5000 € 584 € 2.097
Bijdragen gemeenteleden € 95.900 € 106.829 € 96.354
Subsidies en overige bijdragen van derden € -  € - € -
Totaal baten € 96.500 € 107.413 € 98.451

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 62.800 € 44.595 € 60.179
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  - € 3.500  € 576 -€ 9.815
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 6.000 € 5.784 € 5.804
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 20.000 € 41.009 € 16.363
Salarissen (koster, organist e.d.) € 11.500 € 11.312 € 10.318
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 3.600 € 3.945 € 7.682
Totaal lasten  € 100.400 € 107.220 € 90.531
 
Resultaat (baten - lasten) - € 3.900 € 193 €  7.920

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
terug
 
 

Overleg werkgroep Top2000
datum en tijdstip 30-08-2020 om 11:00 uur
meer details

Overleg Kindernevendienst - voorbereiding Advent
datum en tijdstip 23-09-2020 om 19:30
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 29-09-2020 om 19.45
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 27-10-2020 om 19.45
meer details

 
AVG en privacy
Privacyverklaring
 
Beelduitzending kerkdiensten
KLIK HIER
 
Collectebonnen

KLIK HIER
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief 9 augustus 2020
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.