PKN
Kerk aan de Linge in Leerdam
 
Gemeenteberaad 7 januari 2018

Op verzoek van de kerkenraad heeft de werkgroep inrichting kerkzaal Bethelkerk de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor herinrichting van de kerkzaal. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor herinrichting van de kerkzaal, dat de werkgroep onlangs heeft voorgelegd aan de kerkenraad.

De kerkenraad wil dit plan graag presenteren aan de gemeente en polsen of er draagvlak is om het opgestelde plan verder uit te werken en daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Deze presentatie zal plaatsvinden tijdens een gemeenteberaad dat gehouden wordt aansluitend aan de ochtenddienst op zondag 7 januari a.s. in de Bethelkerk.

Het voorstel van de werkgroep is in te zien onder het afzonderlijke kopje ‘herinrichting kerkzaal Bethelkerk’. Een tekening van het voorgestelde plan hangt ook op het bord in de hal. Tijdens het gemeenteberaad is er volop gelegenheid om te reageren op het plan of vragen te stellen; deze kunnen ook vooraf worden ingediend bij één van de werkgroepleden, via het mailadres of in de kerkbus in de hal (bij de keukendeur). Graag zien we u allen op 7 januari!

 
Herinrichting kerkzaal Bethelkerk

In april 2017 is op verzoek van de kerkenraad de werkgroep herinrichting kerkzaal Bethelkerk samengesteld. De werkgroep bestaat uit Armande Breure, Linda van Dam, Marrian Dijk, Janine Sanders, Bram Breure en Erwin Donga.

Bij het gebruik van de huidige kerkzaal worden onder andere de volgende verbeterpunten ervaren:
  • De inrichting en daarmee gebruiksmogelijkheden van de kerkzaal zijn onvoldoende flexibel.
  • Het interieur als geheel is gedateerd.
  • De afstand tot het liturgisch centrum en de voorganger is vanuit delen van de kerkzaal groot.
  • De mogelijkheden van ondersteuning middels beeld en geluid zijn verouderd en sluiten onvoldoende aan bij een toenemende variatie aan gebruik van de kerkzaal.
  • De toegang tot de kerkzaal en het middenpad in de kerkzaal zijn (te) smal.
  • De nevenruimte vormt geen integraal onderdeel van de kerkzaal (bij medegebruik bij drukke diensten).
  • De kwaliteit/sfeer/variatiemogelijkheden van de verlichting zijn onvoldoende.
  • De ‘logistiek’ voor en na de dienst is ‘rommelig’.
De werkgroep is gevraagd te onderzoeken welke inrichting het meest ideaal is voor de kerkzaal, daarvoor varianten uit te werken en met voorstellen te komen. Het gaat daarbij om het totale plaatje van uiterlijk en plaats van meubilair, kleurgebruik, ondersteuning van de diensten in de vorm van beeld en geluid, verlichting etc.
 
Plan van aanpak
De werkgroep is begonnen met het opstellen van een plan van aanpak waarin de opdracht van de kerkenraad verder is uitgewerkt (bekijk hier het plan van aanpak). Verder is hierin beschreven welke activiteiten de werkgroep gaat ondernemen en welke planning voor ogen staat. In het plan van aanpak is ook vastgelegd hoe de missie en visie van Kerk aan de Linge uitgangspunt zijn bij het onderzoek naar verbetering van de kerkzaal, oftewel: waarom de (her)inrichting van de kerkzaal belangrijk is voor ons gemeentezijn in leren, vieren, dienen en omzien naar elkaar.
Centraal in het plan van aanpak staan de begrippen communicatie en draagvlak: de werkgroep wil van het begin af aan zoveel mogelijk gemeenteleden betrekken bij het onderzoek en ideeën en suggesties verzamelen, zodat plannen voor herinrichting van de kerkzaal op een zo groot mogelijk draagvlak kunnen rekenen.
 
Ambities en varianten
Als volgende stap is een ambitiedocument opgesteld, waarin de ambities die we nastreven met de herinrichting van de kerkzaal verder zijn uitgewerkt (bekijk hier het ambitiedocument). In het ambitiedocument is ook verslag gedaan van de excursie van de werkgroep naar andere kerken en de input die dit heeft opgeleverd voor het onderzoek naar herinrichting van onze kerkzaal.

Naar aanleiding van de excursie en om gemeenteleden in een nóg eerder stadium dan eerder al de bedoeling was te betrekken bij het onderzoek, is een aantal schetsmatige varianten voor herinrichting van de kerkzaal uitgewerkt (bekijk hieronder de eerste schetsen). In september en oktober is een aantal keren na de dienst voor een ieder gelegenheid geboden om deze in te zien en hierop te reageren.
 
 
Ontwerp en eindadvies
Alle reacties worden betrokken bij de verder uit te werken varianten, die in oktober voor een voorlopige voorkeurskeuze  worden voorgelegd aan de kerkenraad. De te kiezen variant wordt vervolgens uitgewerkt in een programma van eisen en in een concreet, gedetailleerd ontwerp met kostenraming. In de maanden november en december van 2017 wordt het eindvoorstel van de werkgroep ter bespreking en besluitvorming voorgelegd aan de gemeente en de kerkenraad.

 
 

Rembrandts Engel - Bijbel lezen met je ogen - ochtendkring
datum en tijdstip 16-01-2018 om 10.00
meer details

Rembrandts Engel - Bijbel lezen met je ogen - avondkring
datum en tijdstip 16-01-2018 om 20.00
meer details

 
 
Twitter-account  @KerkaandeLinge
nieuwsbrief
14 januari 2018
Wij zijn een Groene Kerk
 
Bijbeltekst van vandaag
 
Nieuwe berichten
Programma Vorming en Toerusting 2017-2018
 
Foto's
Henk Looij, www.henklooij.nl
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.